Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
  Okuyuşu ok gibi olmalı

Kur’an, Allah’ın insanlarla konuştuğu kelamı, talimatı, kanun ve nizamıdır. O’na tâbi olana Müslüman denir. Kur’an yaşamak için okunur, amel etmek için dinlenir. Bu samimiyet içinde okunan Kur’an ruhları da tedavi eder.
O, hem dünya, hem ahiret içindir. Tâbi olanlara kul, rehberimiz, Peygamberimiz Efendimize inananlara da ümmet denir.
Kur’an, katıksız Allah kelamıdır. Her âyet, her sûre insanı hedef alır, insanların Allah’a kul olmasına davet çıkarır. Dünya ve ahiretin saadetini bildirir.
Allah her şeyi bilir. Riya istemez. İhlas ister, samimi bir inançla Allah’a yönelinmesini ister. Samimiyet ve dürüstlük ister. Kur’an okununca Allah’ın konuştuğunu, huzurda olunduğunun bilincini ister, iki yüzlü, çıkarcı, gününü gün eden, Kur’an’dan menfaat sağlayıp insanları aldatanları sevmez. Bu tür insanlara Allah:
“Benim ayetlerimi, az bir fiyatla değiştirmeyin.” (Bakara 41) ikazını yapar. Bunlar görünüşü ile insan, şekli ve şemali ile insandır. İçi ise, irin, riya ve fısk doludur. Kuzu postunda kurttur. Onlar, Kur’an okuyuşları ile insanları mest eder, cüşu huruşan eder... Hedefi dünya olduğu için de ahirette onlara bir şey yoktur. Allah Resulü’nün hadisini Sehl b. Sa’d es-Saidi (ra) şöyle nakleder:
- Biz, bir gün Kur’an okurken Peygamber (sav) yanımıza çıkageldi. Bizi o halde görünce: Allah’a hamd olsun. Her ne kadar sizin içinizde kırmızı, beyaz, siyah (Şamlı, Acem, Arab) bulunuyorsa da Allah’ın kitabı birdir. O’nu ok gibi doğru okuyup fakat ecrini dünyada alacak, ahirete bırakmayacak kavimler gelmeden, onu işte böyle okuyunuz.” (Ebû Davud 3-2-96)
Hatalı da olsanız, kelimelere diliniz dönmese de, mahreçlerinden çıkaramasanız da okuyun. Samimiyetle, ihlasla ve Allah rızası için okuyun. Ok gibi doğru olan dünyalık içinse onun faydası yoktur.
Kur’an’ın muhkem âyetleri ile amel edilir, müteşabihlerle iman edilir. Kıssalardan hisse almak, vaad ve taahhüdlere kulak vermek, müjdelerde sevinmek, korkutmalarda ürpermek, öğütlerini tutmak, emirlerine sarılmak, nehiylerinden kaçınmak için okunur. Bunun dışındaki bir okuyuş, boş bir nefes, semayı dolduran bir sestir. Ne okuyana ne de dinleyene faydası vardır.
Günümüz cemiyetlerinde bol bol dinliyoruz. Ok gibi doğru okuyuşlar insanı kalbinden vurmakta, ciğerleri parçalayan yankılar yapmaktadır. Cemiyetler ve hatimler sonrasındaki zarflar, pazarlıklar?..
Allah’ın Resulü (sa):
“Kur’an okuyan kimse karşılığını Allah’tan istesin. Çünkü ilerde öyle kavimler gelecek ki bunlar Kur’an okuyarak dileneceklerdir.” (Tirmizi)
Kur’an Allah kelamıdır, satılmaz. Dünya menfaatine alet edilmez. Allah kelamı sadece Allah rızası içindir. Allah’ın Resulü’nden rivayet eden Ubade B. Samit şöyle dedi:
- Ben ehli Suffeden bazı kişilere Kur’an öğretmiştim. İçlerinden birisi bana bir yay hediye etti. Kendi kendime bu dünyalık mal değil. Bununla Allah yolunda atış yaparım diyordum. Bir gün Allah Resulü’nün huzuruna vardım.
“Ya Resulullah Kur’an öğrettiğim bir kimse bana bir yay hediye etti. Bu dünyalık bir mal değildir. Allah yolunda atış yaparım diye aldım.”
Allah Resulü:
“Eğer boynuna ateşten bir halka takılmasını istiyorsan bunu kabul et” buyurdu.
Okuyuşu ok gibi olacak, ama; dünyalık için okunduğundan faydalanılmayacak.
Okuyuşu ok gibi doğru olacak, dünya birincileri çıkacak, ama; Kur’an’ın emirlerine itibar olunmayacak.
Okuyuşu ok gibi doğru olacak, ama; okuyanın Kur’an’a hürmeti olmayacak. Okuyuşu hançeresinden ileri gitmeyecek.
Okuyuşu ok gibi doğru olacak ama, dünyevi geçim için okuyacak. Dünya ve ahiret saadetini temin edemeyecek.
Okuyuşu ok gibi doğru olacak; okuyanı bol, hafızı çok olacak, ama, Müslümanca yaşamaya özen gösterilmeyecek. Allah rızası gösterilmediği için de Kur’an’ın yardımı Müslümanlar üzerinden kalkacak.
 


Duran KÖMÜRCÜ  13 Nisan 2010 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )