Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

    Medeniyyet ve demokrasi

Medeniyyet ve demokrasi, insanların boğazlanıp yok edilmesinin yaftasıdır. Bu iki ismin olduğu yerde meseleler düğüm düğümdür.
Ya ferd ferd çözmeye çalışırlar, ya da toptan yok edilerek çözerler. İçlerinden satın aldıkları işbirlikçiler vasıtası ile hallederler. Hedefleri olan işgal, boyun eğdirme, çıkarlarını kazanmayı onlara yaptırırlar. Onlara verdikleri nisbetinde sesleri, sesleri nisbetinde de nefesleri vardır.
Dün İspanya ve İngiltere’nin Amerika’da yaptığını, Fransa’nın sömürge devletlerine uyguladığını bugün Amerika yapıyor.
Dün Amerika yerlilerini, Hindistan, Afrika’daki yerlileri ‘medeniyyet getiriyoruz’ diyerek yok ettikleri, bir milleti, bir ırkı yeryüzünden sildikleri bir gerçektir. Yüzlerce örneği vardır.
Bugün ise Amerika aynı vazifeyi yapmaktadır. Demokrasi yaftası ile milletleri yok, toplumu hiçe saymaktadır. Demokrasi adı altında işgal, tehdit ve menfaat... Değişen bir şey yok, var olan sömürge ve işgal.
Hiç değişmeyen de, Amerika işgaline karşı işbirlikçilerinin yardım etmeleri, demokrasi havariliği yapmalarıdır. Dünyanın da Amerika’ya sessiz kalmalarıdır, menfaatlarının korunduğu krallıklarla kucaklaşırken, menfaatının olduğu gariban milletlere saldırmalarına göz yummaları, “Hani derdin demokrasi idi, bu nedir?” dememeleridir.
İşgalcilerin, işgal mantığını geliştirdikleri de bir gerçektir. Kim ve kiminle hareket edeceğini bilmektedir. Satın aldığı işbirlikçilerin yanında ayran kabartan milliyetçiliği desteklemekte, kendisine hazır kıta vazifesi yaptırmaktadır. Onları içinde bulunduğu inanç çemberinin içine sokanları İslam’la özleştirme gayretindeler.
Dikkat edilmesi gereken ise nerede bir demokrasi varsa, orada ırkçılık vardır. Irkçılıktan beslenen milliyetçilik vardır. Güya, memleket işgal edilirken, demokrasi yayılırken milliyetçi güçlerin hazır kıta beklediği zehabını vermektir.
Demokrasi ile idare edildiğini söyleyen milletlerin kördüğüm olmasının sebebi budur. Irkçılık inancının reddettiği bir meseledir. Bu değişimi nasıl çözeceksin? Kürt, Türk, Laz, Çerkez derken kurulan demokrasinin sonunun yaklaştığına bir işaret midir?
Şunu bilmeliyiz ki bütün beşeri sistemler, Allah’ın yasakladığı sistemlerdir. Müslümana hiçbir faydası yoktur. Müslüman Allah’ın belirlediği Kur’ani sistemden ayrılmaz, ondan başkasından da fayda ummaz.
Müslüman çözülmeyen düğümlerini Kur’an’a sarılarak çözer.

Duran KÖMÜRCÜ 28 Haziran 2010 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )