Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Leyle-i Kadir

Ümitsizlere ümit, dermansızlara derman, günahkârlara kurtuluş fermanı Kadir.
Allah’a el açanların, dertlerini Allah’a ulaştıranların, “Ben kulum, sana geldim” diyenlerin kurtuluşu Kadir.
“Biz Kur’an’ı kutlu indirdik” (Duhan-3) buyrulan kutlu ve mutlu gece Kadir.
“Biz onu Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misiniz? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” (Kadir-1-3) müjdelenen bin aydan hayırlı Kadir.
Dua, niyaz, yalvarış, yakarış, hamd, tesbih ve tehlillerin yüce makama ulaştığı, bütün meleklerin vazifelendiği, insanlarla kucaklaştığı, müjdelendiği Kadir.
Allah Resulü’nün: “Allah’ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” duasının şekillendiği, örneklendiği dua gecesi Kadir.
“İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükâfatını da ben vereceğim” (Müslim) müjdesinde Allah için tutulan oruçların Allah’a ulaştığı gece Kadir.
“Kim faziletine inanarak, karşılığını Allah’tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahı bağışlanır” (Ebu Davud). Oruçlunun bağışlandığı gece Ramazan, Ramazan da Kadir.
Dillerin haram söylemediği, kendisine sataşanlara “ben oruçluyum” diyenlerin melekleştiği, meleklerle selamlaşıp kucaklaştığı, gün doğumuna kadar da devam edilen gecenin adıdır Kadir.
“Sahur yapınız, zira sahurda bolluk ve bereket vardır” (Buhari-Müslim) buyrulan sahur ve Ramazan geceleri açların, açıkların, muhtaç olanların giderildiği bolluk ve bereket ayı Ramazan, bin aydan daha hayırlıdır buyrulan Kadir.
Allah’a inanan, Allah için oruç tutan, dua, niyaz, yalvarış ve yakarışların harman olduğu, “Bana yalvaran yok mu, dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim” buyrulan gece Kadir.
“Kim Ramazan’ın faziletine inanarak sevabını Allah’tan bekler, teravihini kılarsa geçmiş günahları affolunur” (Müslim) buyrulan, günahtan azat olunan ayın sonu ve son on günde bulunan Kadir.
Ramazan bu, Kadir budur. Bizim halimiz nedir?
Sistem inananları isyana zorluyor. İnsanlar madde ile iç içe. Geçim, seçim, yaşam Müslümanları Allah’tan uzaklaştırıyor. Böylesi bir ortamdan nasibini almamak mümkün mü? Her dakika küfür, her saniye inkârın olduğu bir sistemde Müslümanın nasibini almaması düşünülür mü? Kur’an’a tutunan elin kırıldığı, İslamî yaşamanın horlandığı bir ortamda salt İslam’ı yaşamak, Allah’ın rızasını istemek imkânı var mı? Her şey tam olsa da kul hatasız olur mu?
Müslüman ne yapacak? Müslüman her gün imanını yenilemeli, Kelime-i Şahadet kapsamında Allah’a yönelmelidir. Allah’a kul olanın hatasız olması mümkün değildir. Allah en iyi bilendir, şah damarımızdan daha yakındır. Bizi biliyor, itikadımızdaki arızaları, amelimizdeki eksiklikleri gidermemiz için bize fırsatlar yaratıyor. “Ben sizi biliyorum, iyi hal üzere huzuruma gelmenizi istiyorum. Ne kadar hata ve kusur yaparsanız yapınız Ramazan’da ihlas ile oruç tutmanızı, Leyle-i Kadir’de tevbenizi, yalvarıp, yakarmanızı bekliyorum. Siz kulum olun, Ben sizi affederim” der gibi duamızı bekliyor, yalvarışımızı bekliyor, hamd, tesbih ve tehlillerimizi bekliyor. Geçmişe tevbe ettiğimizin inancını bekliyor. Bu fırsatı veren, affı için zuhur ettirdiği Kadir.
İnsan nankör ve bencildir. Bugün yarın derken kendisinin aleyhinde zaman kaybeder. Belki de bu Leyle-i Kadir hayatının son fırsatıdır. Başka yıllara ulaşamayabilir. Bu hepimiz için geçerlidir. Bir dahaki Leyle-i Kadir’e erişme imkânımız olmayabilir. Ömür kifayet etmeyebilir. Bunu fırsat bilip Allah’a yönelelim, imanımızı tazeleyelim, tevbe edelim. Allah’a yalvaralım. Birbirimize dua edelim. Ümmetin kurtuluşu için Allah’tan niyaz edelim.

Duran KÖMÜRCÜ 14 Eylül 2009 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )