Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

“Haçlı ruhu”nun çağdaş temsilcileri(1)

Haçlı ruhu, Müslümanları önce köleleştirme ve daha sonra Hıristiyanlaştırma ruhudur. Bil ki günümüzde “Haçlı ruhu”nun çağdaş temsilcilerinin başını şeytan Amerika çekmektedir.
Çağdaş Haçlı ruhunun temsilcileri, Müslümanlara kendi geleceklerini istedikleri gibi tasarlayamayacaklarını, kendi istedikleri gibi düşünemeyeceklerini silahlarla, bombalarla öğretmeye çalışıyorlar. Dünya coğrafyasında en fazla zulmün, şiddetin, baskının, terörün ve bütün bunların türevi olan her türlü katliamın yaşandığı yerler, bölgeler, hiç şüphesiz, Müslümanların bulunduğu mekânlar ve topraklardır. İslâm topraklarında yaşanan katliamın binde biri Hıristiyan topraklarında yaşansaydı, hemen haçlı ruhunun dirildiğini ve ittifak hareketinin oluştuğunu görürdük. Ne de olsa ölen, vatanı işgal edilen, namusu heder edilen ve yerin altındaki petrolden kanı daha değersiz görülen Müslüman’dı. Neydi bu Müslüman’ım diyen insanların suçu? Bu kadar haksızlığa, insanın ar damarını çatlatacak gayri insani muamelelere maruz kalmalarının sebebi neydi? İsterseniz Kur’ân’ın ezelden ebede uzanan ve aynı zamanda bir karakteri analiz eden mesajını hep birlikte okuyalım:
“De ki: Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahî) kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.” (Maide Sûresi/59)
Hz. Musa’nın mucizesini görüp “Musa ve Harun’un Rabbi olan âlemlerin Rabbine inandık” (A’raf Sûresi/121-122) diyerek imanlarını açıklayan ve secdeye kapanan sihirbazlara Firavun, kendisinin izni olmadan böyle bir harekete cüret ettikleri için başlarına çok kötü şeylerin geleceğini söyler. “Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına keseceğim, sonra da hepinizi asacağım!” (A’raf Sûresi/124) diye tehditte bulunur. Bunun üzerine sihirbazlar “Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler.” (A’raf Sûresi/124-125) Bürûc sûresinde ateş hendeklerine atılarak yakılan ve işkenceye tabi tutulan mü’minlerden bahsedilir. İnançları uğrunda ateş hendeğinde yakılan mü’minlerin günahı neydi? Kime zulmetmişlerdi? Kimin vatanını işgal etmişlerdi? Hangi katliamı yapmışlardı? Kimin namusuna dokunmuşlardı? Kimin çocuklarını, kadınlarını, yaşlılarını, eli silah tutmayanlarını öldürmüşlerdi? Bu konuda Kur’ân’ın ifadesine bakalım: “Onlardan sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz (mutlak güç sahibi) ve hamîd (övülmeye layık) olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür.” (Buruc Sûresi/8-9) Kur’an, mü’minlere yapılan baskı, zulüm ve işkencenin sebebini açıklıyor. Mü’minlere karşı olanların onlara kızmasının, nefret etmesinin, intikam almasının nedeni, sadece Allah’a, O’nun gönderdiği son peygamber Hz. Muhammed(sav)’e ve ona indirilen Kitaba(Kur’ân’a) iman etmeleridir. Bugün dünya üzerinde Müslümanlar aleyhinde işlenen bütün cürümlerin, soykırımların ve katliamların temelinde bu gerçek yatmaktadır.
Asrımızda ‘Haçlı Ruhu’nun çağdaş temsilcilerinin hedefinde biri dost, öbürü düşman iki unsur var; biri menfaat dostu İsrail, ikincisi menfaat düşmanı İslâm. Biri ‘uluslararası masonluğun’ kurucu kavimlerinden Yahudilik, öbürü onun yıkıcı unsurlarından İslâm. Biri tüccarlık, tefecilik ve faizcilikle ön plana çıkmış kapitalizmin omurgasında yer alırken, öbürü yine ticarete ehemmiyet vermekle birlikte, faizsiz ticaretin biricik dayanak noktası. Biri Protestanlığın ekmeğine yağ sürerken, öbürü bu yağın kaynağının nereden geldiğinin hesabını soran, sorgulayan yegâne unsur. İşte bunlardan biri dost olan İsrail, öbürü düşman olan İslâm. Tarihte Haçlı seferlerine dayanak oluşturan ve Kilisece klişeleştirilen “Kutsal toprakları kurtarmak” sloganı Haçlı seferlerinin gerçek amacını ne kadar örtbas ediyorsa, Irak ve Afganistan’ı fiili olarak işgal etmiş bulunan şeytan Amerika’nın “Özgürlük ve Demokrasiyi yaymak” sloganı da gerçeği bir o kadar örtbas ediyor.
Artık soğuk savaş döneminin yapıları miadını doldurmuştur. Şeytan Amerika’nın başını çektiği ‘Haçlı ruhu’nun çağdaş temsilcileri kurdukları UNESCO ile, eğitim ve kültür alanında gelişme ve ilerleme sağlayacaklarını düşünürken, yapılan tek şey, hâkim devletlerin ifsat mantığını diğerlerine aşılamaktan ibaret olmuştur. Asrımızda Müslüman coğrafyanın geri kalmış olması, onların sahip olduğu ilmi ve kültürel değerlerin geriliğinden değil, tam tersine, ilmi ve kültürel bir saldırı ile karşı karşıya olduklarından dolayıdır. Bugün bütün dünyadaki eğitim, siyonist güdümündeki batı normlarında eğitimdir. Matematikten sosyal bilimlere kadar batı hep kendi anlayışını dayatacak şekilde bir eğitim sistemi geliştirmiş ve onu takip etmekte ve ettirtmektedir. Bu bilimlerin ticari bir sonucu olarak elde ettikleri teknik ve teknolojik üstünlüğü de sürekli göstererek, bu üstünlüğü kendi inançlarının üstünlüğü olarak tartışmasız kabul ettirmeye çalışmaktadır. İnsan kavramlarla düşünen bir varlıktır. Dolayısı ile herhangi bir kültür çevresine mensup insan ve toplumun dönüştürülmesi, yeni kavramların üretilmesi veya da mevcut kavramların içeriklerinin belirli bir amaca göre yeniden doldurulup dizayn edilmesiyle mümkün olmaktadır.
Müslüman toplumları kendi hedef ve politikaları doğrultusunda dönüştürmeyi amaçlayan oryantalizm ve benzeri akımların, birtakım merkezlerin de yapmak istedikleri budur. İslâm tektir ve kaynağı da herkesin malumudur. Kur’an İslâm’ı, Arap İslâm’ı, Türk İslâm’ı, Alevi İslâm’ı, Sünnî İslâm’ı gibi kavramlar Müslüman toplumun bilincine hükmetmeyi, kavramları aslî mecrasından saptırarak onu dönüştürmeyi amaçlayan üretilmiş kavramlardır. Hele iman, ibadet, ahlak, muamelat ve hukuk alanlarında koyduğu prensip ve hükümlerle insan ve toplum hayatını tevhidi bütünlükle her boyuttan kavrayan, Müslümanların teferruatta üzerinde ihtilaf ettikleri noktalar olsa bile bin yılın üzerinde ittifak halinde ve kesintisiz bir şekilde yaşamaya çalıştıkları İslâm’ı “Arap İslâmı”, hatta daha özelde “Emevî İslâmı” olarak isimlendirmeye çalışmak, söz konusu merkezlerin etkileriyle oluşan bir durumdur. Bu tip yaklaşımların, millet ve kültürün oluşumunda din yerine etnik yapıyı ve dili merkeze alan, dini töreye ve folklorik unsurlara indirgemeye çalışan, İslâm’ın medeniyet tasavvurunu, ümmet ruhunu neredeyse yitirmiş milliyetçi ve ulusalcı çevrelerde zemin bulduğuna şahit olmaktayız.

Mustafa ÇELİK  17 Mart 2010 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )