Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Firavunun saltanatını çelik duvar koruyabilecek mi?

Mısır, Gazze sınırına yeraltına uzanan çelik duvar örüyor.

Niçin?

Gazze sınırındaki tünelleri kapatmak için...

Mısır Rafah Kapısı’nı açmadığı için kazılan o tünellerin varlığı bile utanç vericiyken şimdi Gazze halkının nefes boruları kesilmek isteniyor.

Niçin?

Siyonist işgalciye boyun eğmediği için...

Direnişi tercih ettiği ve Hamas’ı seçtiği için...

Ne demişti Fetih lideri Tayyib Abdürrahim?..

“Onlar hepsi Hamas’a oy verdi, ölebilirler!”

Çelik duvar projesi için bir önceki ABD Başkanı George Bush ile Mısır’ın anlaştığı fakat Kahire’nin Hamas’ı kendi hazırladığı ulusal uzlaşı taslağını imzalamaya ikna edebileceği düşüncesiyle uygulamanın geciktirildiği söyleniyor.

Mısır, Fetih ve Hamas arasında yürütülen diyalog görüşmelerine aracılık ediyor.

Aracı dediğin tarafsız ve dürüst olur.

Ama Mısır maalesef ne dürüst ne de tarafsız...

Bilakis Hamas’a ve Gazze’ye kurulan komplonun bir parçası...

Fetih ve Hamas heyetleriyle sürdürülen görüşmelerin sonunda Hamas’ın da kabul ettiği bir taslak hazırlanmıştı.

Mısır son dakikada Hamas’tan habersiz o taslağa işgal devletiyle imzalanan anlaşmaları tanıma anlamına gelecek eklemeler yaptı.

Sonra da Hamas’a bu taslağı dayatmaya kalktı.

“İmzalayacaksın, yoksa...”

Yoksa ne?

“Yoksa nefes borularını keser boğarım seni!..”

Mübarek yönetimi, Gazze halkına ve Hamas’a karşı tam bir Firavun mantığıyla yaklaşıyor.

Sanki diyor ki; “Ben yaşatırım, ben öldürürüm, senin rızkını ben veriyorum ve istediğim anda bu rızkı keserim”...

Bir yandan böyle büyüklenirken diğer yandan da Gazze’den ve Hamas’tan çekiniyor, sonunun oradan gelmesinden korkuyor.

Çelik duvarın bir anlamı da bu...

Firavun da saltanatının yıkılmasından korktuğu için İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmesini emretmişti birer birer...

Planı, projesi buydu.

Fakat Firuvunların bir planı varsa Allah’ın da bir planı var elbette...

Hangi think-thank kuruluşu ve strateji merkezi, Firavun’un adamları tarafından öldürülmesin diye nehre bırakılan bebeğin Firavun’un sarayında büyütüleceğini ve emzirmesi için annesine geri döndürüleceğini tahmin edebilir?

Orada Hz. Musa’nın annesinin tevekkül edip teslimiyet göstermekten başka çaresi yoktu.

O gün erkek çocuklarının öldürülmesini emreden Firavun’un bu planı nasıl işe yaramamışsa, bugün de çağdaş Firavunların çelik duvar planı saltanatlarının yıkılıp gitmesine engel olamayacak...

Korktukları başlarına gelecek...

Nasıl mı?

Allah bilir.

Gazze halkına ve Hamas’a düşen teslimiyet...

Sabır ve sebat göstemek...

Vallahi, billahi, tallahi Gazze’yi boğamayacaklar.

Ördükleri o duvarlar işgalciyi ve işbirlikçilerini koruyamayacak...

Musa’yı Firavun’dan kurtaran Allah, yeryüzünün küçücük bir alanına sıkışmış bir buçuk milyon insanın imdadına elbet yetişecektir.

Gazze halkına düşen sabır ve sebat göstermek...

Direnişin etrafında kenetlenip Allah’a tevekkül etmek...

İnanın gerisini Allah azze ve celle halledecektir.

Nasıl mı?

Allah bilir...


İsmail Yaşa
iyasa@nebeonline.com 2009-12-21

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )