Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Çöküş

Ortalık allak bullak. Her taraf delik deşik. Her delikten imdat sesleri geliyor. Çığlıklar, öfkeler, kinler...
Hepsi birbirinin içinde. Müşterek istekleri adalet! Sistemden adalet, sistem bekçilerinden adalet, adaleti olmayandan istenen adalet! Fıskı fücur üzerine kurulmuş bir sistemden adalet! Güç ve güçlünün silah zoru ile kabul ettirdikleri adalet! İstenilen adalet sistemin gırtlağında, midesinde ve bağırsaklarındadır. Hangi tarafından istek gelirse ona yönelmektedir. O, isteğe cevap vermektedir. Şimdi ise deforme olmuş, hurdalık durumuna gelmiştir. Bu sesler, bu bağırışıp çağrışmalar da bu çöküşün çıkardığı seslerdir. Tamiri de mümkün değildir. Yapacağım derken yıkılır. Düzelteceğim derken zamanın kaybolur. Çöküşün altında kim kalacak belli değil.
Çalkantı içinde bir sistem. Sistem bekçilerinin hüküm sürdüğü, güçlülerin taban sağladığı bir sisteme kim sahip olacak? Sahip görünenlerde panik başladı. Kurtuluşlarına payanda aramaktalar. Onun yükünü de Müslüman görünenlere yüklemiş durumdalar. Adalet şahısların isteklerine bağlı, ulusalcılık detaylarındadır. Bu ise, inançla çatışmaktadır. İnancı ile milletin menfaatlerine sıkışmış kişilerden hangi adaleti bekleyeceğiz? Sistemin adaleti çökmüş, inancın adaletini istemek bir suç. Böyle bir hengamede sistemi kurtarmak mümkün mü? İnanca göre, “Adaletli bir devlet başkanının duası geri çevrilmez.” (Tirmizi)
“Gerek verdikleri hükümlerde, gerekse aile fertlerinin üzerine aldıkları işlerde adil davrananlar, Rahman olan Allah’ın nurdan minberleri üzerindedirler.” (Ahmet b. Hanbel)
Bu payedir. Kur’an ve sünnet üzre adalet gösterenler içindir. Sistem fasıksa, adalet fıskın fışkırttığı isteklere göre hareket ederse, mü’min ne yapar? Fıskın içinde adalet olmayacağına, İslam’ın gösterdiği adalet de yasaksa, adalet başkanı ne yapabilir?.. Ancak dünyalık makam ve mevki sahibi olur. Onun ötesine geçemez.
Allah Resulü’nün:
“Allah, zalim devlet başkanını sevmez.” (Tirmizi) buyruğundaki nüktede belirtildiği zulme iştirak eder. Kendisine destek sağlayanları bu zulmün içine atar. Kendisinin ahireti kaybolduğu gibi, etrafının da ahiretini zora sokar. Nitekim Allah Resulü’nün:
“Devlet başkanları Kureyş’tendir. Sizin üzerinizde benim hakkım vardır. Onların da benim gibi üzerinizde hakları vardır. Ancak bu hak; kendilerinden merhamet istenince merhamet ettikleri, söz verince yerine getirdikleri, hükmettiklerinde adil davrandıkları müddetçe vardır. Eğer aralarında böyle yapmayanlar olursa, Allah’ın, meleklerinin tüm insanların laneti onun üzerine olsun.” (Ahmet b. Hanbel)
Buyurduğu lanet, İslam adaletinin bulunmadığı, merhameti olamayan ve Allah için söz verip tutamayan, Allah’ın hükmünü icra etmeyip beşeri hükümlerde adalet arayanlar içindir. Allah ve Resulünün lanet ettiği adaletsizlik bugün geçerlidir. Sistemler bu lanetin içindedir. Lanetlenmiş bir sistemin düzelmesi mümkün mü? Adaleti mümkün mü? Bu adaleti olmayan bir sistemin başı olmak onu kurtaracağım çabasına girmek, inanan bir kimseye yakışır mı? Etrafındakilerini de sürüklemek lanete iştirak ettirmek değil mi?
Allah Resulü’nün;
“….. Kendilerini yönetenler Allah’ın indirdiklerinden başkası ile hükmederse Allah düşmanlarını başlarına musallat eder. Ellerindekinin bir kısmını sömürürler, Allah’ın kitabını, Rasulü’nün sünnetini ihmal ederlerse, Allah onlara cezalarını kendilerinden buldurur.” (Beyhak-Müslim)
Buyruğu, üzerinde oturduğunuz sistemle örtüşmektedir. İnsanlara Allah’ın istediği değil, beşeri sistemlerle hükmedilmektedir. Böyle bir sistemin başında, Müslüman olması neyi değiştirir? Sisteme razı olmak, onu diriltmek olmaz mı? Onları lanetten kurtarır mı? Etrafındakileri de yakmak olmaz mı?
Evet, çöküşün alametleri gün geçtikçe çoğalmakta, “ben gidiyorum” demektedir. Yıkıntının kimin üzerine çökeceği de belli değildir. Korktuğum, günü kurtaracağız derken altında kalmalarıdır.

Duran KÖMÜRCÜ  14 Aralık 2009 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )