Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Cahili davranışlar

İnsanların bazısı yaratılan olduğunu unutur da, kendisini benlik kavgasında görür. Ben şöyleyim, böyleyim ikilemine takılır. Daha da ileri giderek, Allah’ın “sizi kavim kavim yarattım” gerçeğini benim kavmim daha üstündür kilidinde kendini bulur. Artık o, üstünlük fobisindedir.
Etrafına öyle bakar, insanları kendi kavmi için yaratıldığını sanır. O efendi, diğer yaratılanlar hizmetçi mesafesindedir. Yöneten odur, yönetilen hep başkalarıdır. Kabul etmeyenleri de düşman kabul eder. Bu bir hastalıktır, hasta olduğunu bilmeyecek kadar da hastadır. Bugünün hastalığı olan milliyetçilik, kavmiyetçilik bunlardandır.
Hastalığın tedavisi kendisindedir. Yaratılmış olduğunu bilmesi, Allah’ın herkesi eşit yarattığını kabul etmesi ile başlar. Üstünlüğün takvada olduğu emrini içselleştirmesi, düşünce ve hareketini kulluk noktasına getirmekle mümkündür.
Kendi kavminin, dinine hizmet etmesi, hamilik yapması, onu bağlamaz. Onlar vazifesini yapmış, Allah ile başbaşa kalmışlardır. Hesabı ve kitabı Allah iledir. Değer ve değerlendirme Allah ile kendi aralarındadır. Onların ahfadı olmak bize bir üstünlük sağlamaz. Üstünlüğümüz onların Allah için yaptıkları yollarda yürümektir. Aksi bir davranış, Allah ve Rasûlü’nün yoluna terstir, kabul edilmeyen bir yoldur.
Yolların en doğrusu, Allah’ın ve Rasûlü’nün tarif ettiği yoldur. O yolda da, insanların üstünlüğü takvadan geçmekte, inananları inanmayanlara tercihten geçmektedir. O yolda Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. İnanmayan kan bağında olsa, kabile bağında olsa, kardeşin değildir. Onu tercih edip din kardeşini hakir göremezsin. Örneklerini de Allah Rasûlü vermiştir. Ashabı yaşamıştır.
Ebu Zerri Gifari (r.a.) Bilali Habeşi’ye “kara kadının çocuğu” diyerek küçük görmesini hazmedemez. Allah’ın Rasûlü’ne şikâyet eder. Allah’ın Rasûlü:
“Ey Ebû Zerr. Sen onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki senin içinde hâlâ cahiliyye ahlâkı varmış!”
.. Buyruğu meselemizin can damarıdır. Irkçılık ve kavmiyetçiliğin cahili bir adet olduğunun vurgusu, yaşayanlara bir uyarıdır. Başka bir emirlerinde Allah’ın Rasûlü:
“İçinizden biri cahiliyyet üstünlüğü ile büyüklük tasladığında, babasının organına yapışsın. Öpsün. Siz bunu o kimseye kinaye ile söylemeyiniz. Açıkça söyleyiniz.” (Edeb’ül - Müfret 2-963)
Allah’ın Rasûlü inancımızın gereği olan davranışa son noktayı koyar, şöyle buyurur:
“??? bir dava uğruna ırkçılığı isteyerek ve yardımcı olarak öldürülürse ölümü cahiliyye ölümüdür.” (Tirmizi, Müslim)”
Yaşadığımız ortam bu taassubun içindedir. Cahili düşüncenin zebunudurlar. Kürt, Arap, Türk diye diye ahiretini karartmaktadırlar. Kör taassubun içinde yok olup gitmektedirler. Kendisine Müslüman ismini takanların “kişi kavmini seçmekle kınanamaz” hadisini yanlış yorumlamakta, maksadına uygun hareket etmemektedirler. Kavim ve kabile sevgisini inanç segisinden üstün görerek, din kardeşliğini ikinci plana almaktalar.
Allah ve Rasûlü’nü kabul etmeyenler, İslâm’ın tek çıkış noktası, tek çare olarak görmeyenleri, kardeş kabul etme imkânları yoktur. İnananların tek kardeşi vardır, o da Allah’a inananlardır. Allah Kur’an’ında, Rasûlü hadislerinde, sahabe yaşayışlarında bunun örneklerini vermişlerdir. Mü’minin tek kardeşi vardır, o da Mü’min olanlardır.
Hz. Musa’nın oğluna davranışında Allah’ın ikazı, Allah Rasûlü’nün inananları kardeş kabul etmesi, Hz. Ömer’in oğlu ile Bedir’deki savaşı, Musab bin Umeyr’in kardeşine verdiği cevapta, “Sen kâfirsin ben Müslümanım..” demesi bunun örneklerinden biridir.
Anlatmak istediğimiz; kendisini İslâm kimliği ile tanıtanların, kimliğine uygun hareket etmemeleri. Bu kimlikle, milliyetçilik ve ırkçılığı savunmalarıdır. Bu inancına aykırıdır, Allah ve Rasûlü’nün tarif ettiği davranış değildir, Mü’minin davranışı hiç değildir. Mü’min, kâfir ya da fâsık olan kan kardeşini değil, Mü’min olan din kardeşini tercih eder. Onun yolu Allah ve Rasûlü’nün tarif ettiği yoldur. Allah’ın ve Rasûlü’nün tarif ettiği kör taassup, cahili davranışlar, onun şiarı hiç değildir. Allah, bizi cahili taassuplardan korusun. (Amin!)

Duran KÖMÜRCÜ  30 Kasım 2009 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )