Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

    Bu çocuklar bizlerin

Önümüzde duran problemlerden birisi; “Cami imamlarına gittik, ‘Nikâhlarımızı kıyar mısınız?’ dedik. ‘Resmi evrak olmadıkça kıyamayız’ dediler” denen evlilik problemi.
Bugün sosyal bir sorun. İnancın hukuku ile sistemin hukuku çatışmaktadır. Sistem tek evliliği esas aldığı için ikinciye müsaade etmiyor.
Bir sistem ki, erkek-kadının her biri onlarcası ile beraber olacak, iki tarafın rızası ile olduğu için ses çıkarılmayacak.
Bir sistem ki; Mukaddes kitabımız Kur’an’da yasak edilen, gay, lez gibi ahlaksızlık, yasaklanmayacak, cinsel tercih olacak, Müslüman ikinci nikâhı isteyince yasak olacak.
Bir sistem ki; dinimizin zina saydığı fiiller zina sayılmayacak. İki gönül bir olunca samanlık seyran olacak. Ben dinimin ruhsatını kullanınca suç sayılacak.
Bir sistem ki; toplumun elitleri bir evde yıllarca beraber yaşayacaklar, münevver, aydın, çağdaş geçinecekler, topluma yön verenler olacaklar. Ama, Müslüman ikinci evliliği yapınca dünya başlarına yıkılacak.
Bir sistem ki; bütün okullarında, üniversitesinde erkek-kadın müşterek eğitim görecek, koç katımı gibi bir arada okuyacaklar. Sen onlara “Bu, çağın ve münevverliğin gereği” diyeceksin.
Böyle bir ortamda, inanan bir genç ne yapacak? Toplumun bir ferdi, nefis taşıyor, insanı hatasız düşünebilir misin? Onlar da kendilerince bir yol bulmuşlar, dini nikâhla da bu mesuliyetten kurtulmaya çalışmaktadırlar. Yanına aldığı eşi ile imama koşmakta, “Nikâhımızı kıyar mısın?” demektedir.
Bu, yanlış bir tercihtir. Hem sistem hem de inanç bazında yanlıştır. Kendilerine sordum:
- Bu nikâhla ailenin hukukunu koruyabilecek misin? Geçimini temin edebilecek misin? Mihrini ödeyebilecek misin?
Bir kısmı, “Okul bitince her şey yoluna girecek”, bir kısmı “Ebeveynim izin vermediği için mecbur kaldım” derken, bir kısmı da talep ettiği kız nikâhsız birleşmediği için nikâh kıydırmış.
Bunlar, çocukların kendilerince buldukları çareler. Nikâhla zinaya kılıf bulup çözmeye çalışıyorlar. Bir toplum çıkmazda, Müslüman gençler ne yapacak? Tuzu kuru, yaşı geçmiş olanların cevaz vermeyeceklerini biliyorum. “Oruç tutsunlar, sabretsinler” diyecekler. İslami bir toplumdaki arızaların giderilmesi için, İslam’ın önerdiği tedbirleri önereceklerdir. Kaç katının insanlarda gerçekleştiği bir ortamda, gençleri ve gençliği düşününce cevap bulamıyorum.
Bir başka problem ise; ister ihtiyaçtan, ister gönül bağından ikinci bir kadını nikâhına almak isteyenin halidir. Nikâh kıysan bir türlü, kıymasan bir türlüdür. Kıysan; sistem ikinci nikâhı tanımıyor. Kadın mağdur, çocuklar mağdur oluyor. Hevesi geçince çekip gidiyor, kadın da ortada kalıyor. Kıymasan; gemi azıya almışlar. “Zinalarına sebep olur muyum?” korkusunu taşıyorsun. Değneğin iki ucu da pislik. O da sistemin inananlara bu hakkı tanımamasından ileri gelmektedir.
İnananlara diyoruz ki; “Bunu yapanlar bizim çocuklarımız ve biziz. Kurtaracaklar da bizleriz. Demokrasi denen şeye inanıyorsan, sosyal aktiviteni sağlama mücadelesini önce buradan başlat. Neslini ve çocuklarını haramdan koruyacaksan ilk yapacağın iş budur. Çünkü, toplumu oluşturan gençlik bizim çocuklarımızdır.”
 

Duran KÖMÜRCÜ 12€ Temmuz 2010 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )